европейски консултации по социално и здравно осигуряване

Български (България)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)

Facebook

Общи правила за европейски пенсии

Съществуващите регламенти на Европейския парламент и на Съвета за координация на системите за социална сигурност - Регламент (ЕО) №883/2004 и прилагащия към него Регламент (ЕО) №987/2009 гарантират правата на всички граждани на държавите-членки на ЕС при отпускане на полагаемите им се пенсии. Съгласно цитираните разпоредби, при пенсиониране на лицата се вземат под внимание периодите на осигуряване, заетост, самостоятелна заетост или периоди на пребиваване, които лицето имат във всяка една държава-членка, според законодателството на съответната държава, където е положен този осигурителен стаж.

Пример: български гражданин, навършил 63 годишна възраст, който живее в Гърция и има осигурителен стаж в България 27 години и осигурителен стаж в Гърция -10години претендира за българска пенсия. Съгласно българското законодателство през 2011г. мъжете се пенсинират при навършена възраст от 63 години и осигурителен стаж в трета категория -37години. От гледна точка на българското законодателство лицето няма необходимият български стаж. С прилагането в сила обаче на по-горе цитираните регламенти за координация на различните системи за социална сигурност на държавите-членки, на лицето му се следва пенсия от България, тъй-като за правото на българска пенсия ще се сумират и периодите на осигуряване в Гърция (27години + 10 години).

По този начин регламентите гарантират запазване на правата на всички лица, граждани на ЕС, кито живеят и работят на територията на друга държава-членка.

В кои случаи се сумират всички осигурителни периоди за пенсия?Съгласно по-горе описаните регламенти, когато дадено лице не отговаря на условията за пенсиониране по законодателството на дадена страна, само с периодите придобити на нейна територия, при преценка на правото на пенсия се вземат предвид и периодите на осигуряване, заетост или самостоятелна заетост или периоди на пребиваване, придобити в другите държави-членки.

Важно:

1. При правото на пенсия, чието отпускане зависи от признаване на осигурителния стаж по условията на дадена категория труд (например по българското законодателство), за преценка на такъв вид пенсия се вземат под внимание периоди от същия вид, но положени на територията на друга държава-членка. Това на практика означава, че ако лице представи стаж от Испания, за който може да се приеме, че отговаря на труд положен при условията на Іва и ІІра категория, по българското законодателство, то същия ще се вземе впредвид, като такъв при преценка на правото на този вид пенсия ( виж статията пенсии по §4 от ПЗР на КСО).

Как се изчисляват европейските пенсии?

Съгласно разпоредбите съдържащи се в координационните регламенти, пенсиите се изчисляват по следния начин:

  • Самостоятелна пенсия –това е пенсия, която се отпуска на лицето, без да му се взимат осигурителните периоди в другите държави-членки, защото отговаря на условията на законодателство на дадената държава-членка.
  • Пропорционална пенсия-това е пенсия, която се отпуска възоснова на сумиране на всички осигурителни периоди, като при това сумиране се прави един теоретичен размер, след което всяка една държава определя пропорционален размер на изплащане, според периодите на осигуряване завършени по нейното законодателство.

Според вписванията, които е направила всяка една държава-членка в приложение VІІІ на Регламент на Съвета на (ЕО) 883/2004 е възможно да се прави само самостоятелно изчисление или самостоятелно и пропорционално изчисление на пенсията. При всички случаи пенсията на лицето се изчислява при по-благоприятния размер.

 

COPYRIGHT:Всички статии са авторски и защитени по смисъла на ЗАПСП. Никой няма право да възпроиз-вежда и разпространява по какъвто и да било начин и под каквато и да било форма съдържанието на този е-бюлетин без изричното съгласие на ЕКСО КОНСУЛТИНГ ЕООД."
ЕКСО КОНСУЛТИНГ ЕООД

Услуги