европейски консултации по социално и здравно осигуряване

Български (България)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)

Facebook

Временна неработоспособност, майчинство и безработица

Въпрос: Осигурена съм в Кипър и родих детето си там, но подадох заявление за отпускане на парично обезщетение за бременност и раждане от Националния осигурителен институт. Имам ли право на това обезщетение от България?

Отговор: Съгласно принципите, установени в европейските регламенти е, че обезщетенията за майчинство се отпускат и изплащат само от институцията на държавата-членка на ЕС, съгласно чието законодателство е било осигурено лицето към момента на настъпване на риска. Предвид обстоятелството, че Вие сте била осигурена по кипърското законодателство и рискът е настъпил на територията на Кипър, Вие можете да предявите претенция за парични обезщетения за майчинство единствено от Кипър. По-подробна информация относно Вашите права можете да получите от нас.

Въпрос: Осигурен съм от моя работодател в България, но по време на служебна командировка се разболях във Франция. Как мога да докажа това обстоятелство, за да ми бъде изплатено обезщетение за временна неработоспособност?

Отговор: За преценка на правото на парично обезщетение за временна неработоспособност по българското осигурително законодателство, могат да се използват само данните от нарочни европейски формуляри, като липсата на такива би довела до постановяване на отказ за отпускането му. От нас можете да получите подробна информация за тези формуляри, както и за данните, които следва да се вписват в тях, и реда за издаването им. Също така можем да Ви информираме и за реда за определяне на паричното обезщетение за временна неработоспособност.

Въпрос: Подала съм молба за отпускане на парично обезщетение за бременност и раждане от България, но имам само два месеца български осигурителен стаж. Може ли да бъде взет предвид осигурителния стаж, придобит от мен в Италия, при преценката на правото на обезщетение?

Отговор: Съгласно българското законодателство осигуреното лице има право на обезщетение за бременност и раждане, ако има осигурителен стаж 6 месеца като осигурено за всички осигурени социални рискове, за всички осигурени социални рискове без трудова злополука, професионална болест и безработица или за всички осигурени социални рискове без безработица. В случай, че българският осигурителен стаж е под 6 месеца, към него може да бъде сумиран потвърдения от чуждата компетентна институция с нарочен формуляр осигурителен стаж. Без този потвърден осигурителен стаж, за Вас не може да възникне право на обезщетение за бременност и раждане. В случай, че Вие не разполагате с този формуляр, ние можем да поискаме вместо Вас издаването му от италианката институция.

Въпрос: Работил съм в Испания и след завръщането ми в България съм поискал отпускане на обезщетение за безработица. Как да докажа, че съм работил в Испания?

Отговор: Осигурителните периоди за безработица, възнаграждението, причината за прекратяване на трудовото правоотношение и др. се удостоверяват с нарочен формуляр, издаден от испанската компетентна институция. Въз основа на данните в него съответното териториално поделение на НОИ ще извърши преценка на правото, продължителността и размера на паричното обезщетение за безработица. В случай, че при завръщането си в България, не сте се снабдил с този формуляр, може да Ви съдействаме за издаването му от съответната институция и представянето му в ТП на НОИ.

Въпрос: Работил съм в институция на Европейските общности и след прекратяване на трудовата ми дейност се върнах в България. Имам ли право да поискам отпускане на обезщетение за безработица?

Отговор: Регламентите за социална сигурност на ЕС не се прилагат по отношение на лицата, работили в институции на Европейските общности, поради което те нямат право на обезщетение за безработица по българското законодателство. Те могат да ползват правата, които са им предоставени от социално-осигурителната схема на Европейските общности.
В тази връзка ние можем да Ви изясним условията, които трябва да изпълните, за да отговорите на изискванията за изплащане на обезщетение за безработица, и за реда за неговото получаване.

end

Публикации и участия в медиите