европейски консултации по социално и здравно осигуряване

Български (България)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)

Facebook

Пенсии по българското законодателство

Въпрос: Навършил  съм 63-годишна възраст и имам 35 години и 02 месеца осигурителен стаж, положен при условията на трета категория труд. Какви са условията, за да ми се отпусне лична пенсия за осигурителен стаж и възраст и какво да направя, ако осигурителният ми стаж е недостатъчен?

Отговор: Съгласно българското осигурително законодателство правото на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст от мъжете се придобива при навършена 63-годишна възраст, ако сборът от възрастта и осигурителния стаж е 100. Вие отговаряте на изискването за навършена възраст, но сборът от възрастта и осигурителния стаж е 98, т.е. е по-малък от изискуемия. За осигурителен стаж при пенсиониране ще бъде зачетено времето на обучение във висше или полувисше учебно заведение, ако внесете за своя сметка осигурителни вноски за недостигащия период. В случай, че нямате завършено висше или полувисше образование можете да закупите до 5 години осигурителен стаж, ако внесете съответните осигурителни вноски, изчислени върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица. Ние можем  да изчислим размера на дължимите от Вас осигурителни вноски за недостигащия Ви осигурителен стаж и да  Ви съдействаме за тяхното внасяне, както и за подаване на необходимите документи в съответното териториално поделение на НОИ.

Въпрос: Работил съм на щатна офицерска длъжност в продължение на 10 години и 05 месеца и съм навършил 54-годишна възраст. В момента не работя. При какви условия мога да се пенсионирам? Ако не ми достига осигурителен стаж, мога ли да заплатя висшето си образование?

Отговор: Осигурителният стаж, положен на посочената длъжност, се зачита за осигурителен стаж от първа категория труд. До 31 декември 2010 г. включително  мъжете, които са работили 10 години при  условията на първа категория труд, могат  да се пенсионират, ако  отговарят на изискванията за сбор от осигурителен стаж и възраст 100, но не по-рано от 52 години. При пенсиониране за осигурителен стаж се зачита и времето на обучение на лицата, завършили висше или полувисше образование. Вие можете да закупите част от  висшето си образование, ако внесете за своя сметка осигурителни вноски, изчислени върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица. Ние можем да изчислим Вашия български осигурителен стаж и да Ви информираме за недостигащия за правото на пенсия осигурителен стаж, както и за размера на дължимите осигурителни вноски. Можем да Ви информираме за документите, необходими за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст, и за определяне на нейния размер, а също така и да ги подадем от Ваше име в съответното териториално поделение на НОИ.

Въпрос: Получавам лична пенсия за инвалидност поради общо заболяване. Навършила съм 65-годишна възраст и имам 25 години осигурителен стаж от трета категория труд. Мога ли да кандидатствам за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст?

Отговор: Правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст за жените се придобива при навършване 60-годишна възраст, при условие, че сборът от възрастта и осигурителния стаж  е не по-малък от 94. Въпреки, че сте навършила изискуемата от закона възраст, сборът от възрастта и осигурителния стаж е по-малък от необходимия. Вие можете да се възползвате от предвидената в законодателството възможност да се пенсионирате при навършена 65-годишна възраст и 15 години осигурителен стаж, от които поне 12 години са действителен осигурителен стаж. Можете да разчитате на нашето съдействие при изяснява на възможностите за отпускане на пенсия и необходимите за това документи, както и тяхното подаване.

Въпрос: Получавам наследствена пенсия от починалия ми съпруг. Ако ми бъде отпусната лична пенсия за осигурителен стаж и възраст, ще продължа ли да получавам и наследствената пенсия?

Отговор: Възможността за едновременното получаване на тези два вида пенсии изрично е изключена от закона.  От датата на отпускане на личната Ви пенсия, наследствената пенсия ще бъде спряна и ще Ви се отпусне добавка от пенсията на починалия Ви съпруг. За определяне размера на добавката и необходимите за отпускането й документи, можете да се обърнете към нас.

Въпрос: Получавам лична пенсия за осигурителен стаж и възраст. След пенсионирането ми съм работил 04 години, за които съм бил осигуряван. Мога ли да поискам преизчисление на пенсията?

Отговор: Въз основа на този допълнителен осигурителен стаж и осигурителен доход, можете да поискате преизчисляване на пенсията, ако това е по-благоприятно за Вас. Ние можем да Ви информираме за документите, въз основа на които се извършва това преизчисление, както и да ги подадем заедно с необходимото за това заявление, в съответното териториално поделение на НОИ.

Въпрос: Навършил съм 35-годишна възраст и имам определена 55% трайно намалена работоспособност. Имам ли право на пенсия за инвалидност  и при какви условия?

Отговор: Право на лична пенсия за инвалидност поради общо заболяване имат лицата с 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност, ако имат определен осигурителен стаж. По-подробна информация относно правото на пенсия и необходимите за отпускане на пенсията документи, можете да получите от нас.

Публикации и участия в медиите