европейски консултации по социално и здравно осигуряване

Български (България)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)

Facebook

Счетоводни услуги

Счетоводно обслужване на физически и юридически лица – индивидуален подход в зависимост от спецификата на клиента.

Предлаганите от нас счетоводни услуги са съобразени с актуалните изисквания и последните изменения в нормативната уредба, законови и подзаконови актове. Във връзка с настъпилите изменения на пазара на труда и приемането на РБългария в ЕС, ние предлагаме индивидуално подбрана програма в зависимост от нуждите на клиента. Счетоводните ни услуги са насочени и към български и чуждестранни физически и юридически лица, които развиват дейност на територията на друга европейска държава-членка. Доброто познаване на Регламентите на ЕС в областта на социалното осигуряване, гарантира правилното определяне на законодателството съгласно което трябва да бъдат внесени осигурителните вноски и данъци от страна на нашите български и чужди клиенти, като спестява тяхното време и евентуални бъдещи административни усложнения.

Счетоводното обслужване което предлагаме включва: приемане и опис на счетоводните документи от адреса на клиента, осчетоводяването им, начисляване на дължимите данъци, съставяне на справки, декларации,и отчети, доставянето им до адреса на клиента за преглед и подпис, преди да ги предадем в съответните институции.

Изготвяне на индивидуален сметкоплан и счетоводната политика на предприятието;

Компютърна обработка ( осчетоводяване ) на счетоводната документация;

Съставяне на амортизационен план, отчитане на месечната амортизация;

Изготвянe на ведомост за заплати, определяне на осигуровки и данъци;

Осчетоводяване на преоценки на активи и пасиви; Ежемесечно счетоводно приключване и изготвяне на финансови отчети;

Изготвяне на различни видове справки за активите и пасивите на предприятието;

Изготвяне на платежни нареждания за осигурителни вноски, данъчни задължения и др.

Изготвяне на трудови договори и допълнителни споразумения към тях и обявяването им в НАП.

Попълване на трудови и осигурителни книжки.

Изготвяне на образци УП-2 и УП-3 за пенсиониране.

Обработка на работни заплати, изготвяне на ведомости.

Изготвяне на декларации, дневници, дискети и др. към институциите ( НАП, НОИ, НСИ, Търговски банки и др.) ;

Ежемесечно изготвяне и подаване в НАП на декларации образец №1 – за осигурените лица и №6 – за дължими осигурителни вноски.

Изготвяне на документи за болнични листове и подаване в НОИ.

Подготовка на дневници за ДДС и СПРАВКАІДЕКЛАРАЦИЯ за ДДС и ЕВРОСТАТ.

Публикации и участия в медиите