европейски консултации по социално и здравно осигуряване

Български (България)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)

Facebook

Приложимо законодателство съгласно Регламент ЕО 883/2004

Въпрос: ДУК чужденец от ЕС Въпроса ми е свързан с осигуровките по такъв договор - чужденец се осигурява в държава членка на ЕС, но иска да му се изплаща трудово възнаграждение в България, върху което в България да дължи само ДОД, а останалите осигуровки да му ги превеждаме по сметки в другата държава членка на ЕС.Трябва ли да се подават документи в НАП за тези осигуровки?

Отговор:

За да се определи държавата в която следва да се внасят осигуровки на дадено лице гражданин на ЕС, първо трябва да се определи приложимото право в съответствие с Регламент на ЕО 883/2004 за въпросното лице. Запитването Ви е неточно. Първо следва да се уточни лицето, как се осигурява в другата държава-членка, като наето на трудов договор или като самостоятелно заето лице. В зависимост от това ще възникнат няколко хипотези по смисъла на Регламент на ЕО 883/2004, а именно:
-лице наето на територията на две държави-членки(на трудов договор);

-лице наето на територията на 1 държава-членка(на трудов договор) и самостоятелно заето на територията на друга държава-членка;

В този случай, зависимост от конкретния случай, ще се определи приложимото за него право и съответно държавата, в която следва да му се внасят осигурителните вноски и данъците.

Въпрос: Работа на територията на две държави-членки на ЕС Българско лице СОЛ, който в окд 5 декларира, че започва дейност като собственик на "Х" ЕООД, заминава да работи в държава-членка на ЕС, където е регистрирал "У" ООД. В това време "Х" ЕООД ще продължи да осъществява дейност.Според вас има ли значение какъв е предметът на дейност на двете дружества, за да се определи дали дейността на самостоятелно заетото лице е подобна дейност в двете държави?

Отговор:

За да се отговори на поставения казус, е нужно да се уточни, в коя от хипотезите на Регламент на (ЕО) 883/2004г попада лицето. За целта следва да изяснете двете дейности на въпросния съдружник по смисъла на българското законодателство и по смисъла на законодателството на другата ЕС държава. С оглед на факта, че в държавите-членки на ЕС/ЕИП и Швеицария са с различни осигурителни законодателсва, които са абсолютно различни, в Регламент на ЕО 883/2004 е дадено определението" дейности като заето или самостоятелно заето лице за целите на конкретното законодателство" т.е. не може да се квалифицира един съдружник в ООД като самостоятелно заето лице в Белгия например, само защото по българското законодателство по КСО е с такъв статут. В случай, че лицето е действително със статут на самостоятелно заето лице и в двете държави-членки на ЕС, то лицето попада в хипотезата на чл.13,ал.2 от въпросния регламент-извършва дейности на територията на 2 и повече държави-членки, като самостоятелно заето лице. В случай, че след изясняване на тази фактическа обстановка лицето отговаря на въпросните критерии се кандидатства за издаване на удостоверение за приложимо законодателство , като "временно се определя приложимото законодателство" издава се А1 от НАП, но другата държава-членка на ЕС може да оспори издаденото удостоверение А1 в рамките на 2месеца.

Въпрос: Начини за осигуряване на чужденец/от държава от ЕС/ пенсионер Чужденец от държава от ЕС, който е пенсионер в своятя държава с карта за продължително пребиваване в БЪЛГАРИЯ, какви осигурителни вноски дължи, ако е назначен с ДУК в българско ООД или ако е назначен от другите съдружници на ТД ?

Отговор:

В този случай не е възможно лицето да е назначено в България по ДУК -чл.4,ал.1,т.7 КСО или на трудов договор като управител и да не се осигурява. Пенсионерите са освободени от задължение за социални осигуровки (пожелание могат да внасят), само когато се осигуряват на някое от основанието на чл.4,ал.3 от КСО. Съгласно Регламент на ЕО 883/2004, за гражданите на ЕС има равнопоставеност на териториите и следователно няма никакво значение с ЛНЧ или с временно пребиваване е лицето в БГ. Основното правило, което важи за всички граждани на ЕС е че там където работи лицето, следва и да се осигурява-чл.11 на Регламент на ЕО 883/2004. И същевременно пак на основание на този регламент за него е приложимо българското осигурително законодателство. Изключение може да има само ако въпросното лице работи и в друга държава-членка на ЕС, и се изясни че приложимото за него законодателство е чуждото.

Въпрос: Самоосигуряване гражданин на Руска федерация Гражданка на Руската Федерация със статут на временно пребиваващ в България е собственик на ЕООД . Въпросът ми е може ли да се регистрира като самоосигуряващо се лице, и ако да какви осигуровки дължи , социални и/или здравни ?

Отговор:

От значение за осигуряване на лицето в България е статута на руската гражданка в Русия. Ако лицето работи като заето или самостоятелно заето лице в Русия, попада в материалния обхват на Договора между Република България и Руската Федерация в сила от 20.03.2010г. Следва да се определи приложимото законодателство за лицето и съответо държавата, в която се дължат социалните и здравни вноски. Съответно се издава и формуляр с който лицето се освобождава от внасяне на осигурителни вноски в другата държава.

 

 

 

Публикации и участия в медиите