европейски консултации по социално и здравно осигуряване

Български (България)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)

Facebook

Регистрация на български работодател

в социалноосигурителната система на Белгия.

/Регистрация в LIMOSA/

Декларацията ЛИМОЗА е общо задължение в Белгия,за да

може по този начин да бъде съобщено на белгийските
власти, когато чуждестранен работник или самоосигуря-
ващо се лице започне някаква работа. Всеки чуждестранен
работодател, който командирова работници в Белгия
трябва да представи Лимоза декларация. Това трябва да
стане преди работниците да са
започнали работа в Белгия. Работодателят е длъжен да
даде на работника свидетелство, че е била внесена
Лимоза декларацията. Работникът трябва да носи винаги
със себе си това свидетелство. Преди да започнете да
работите за работодател в Белгия вие трябва първо да
представите доказателство за внесена Лимоза деклара-
ция. Ако бъдете контролирани и не можете да покажете
Лимоза декларация белгийският работодател или клиент
е длъжен да съобщи това на белгийските власти.
За някои работници Лимоза декларацията не е необходи-
ма: например за работещите в транспортния сектор,
артисти, бизнесмени.

Част от формулярите са:

Други необходими документи:

- Регистрацията на фирмата в търговския регистър-www.brra.bg;

- Договор/Анекс с възложителя;

-Трудови договори/Анекси на лицата;

-Издадени удостоверения А1 от НАП за приложимо право-www.nap.bg;

-Други

 

Публикации и участия в медиите