европейски консултации по социално и здравно осигуряване

Български (България)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)

Facebook

Пенсии по международни договори

Въпрос: Получавам българска пенсия за осигурителен стаж и възраст. След пенсионирането ми съм работила в Република Кипър за период от 2 години. Може ли българката пенсия да бъде преизчислена с кипърския осигурителен стаж?

Отговор: Българската пенсия за осигурителен стаж и възраст не подлежи на преразглеждане. За положения на територията на Кипър имате право да кандидатстватe за отпускане на пенсия за старост съгласно кипърското законодателство.
В случай, че проявявате интерес, можем да Ви информираме за условията за отпускане на такъв вид пенсия и необходимите за това документи, както и да подадем от Ваше име заявление за пенсия. Можем периодично Ви да информираме за състоянието на пенсионната преписка и да изпращаме запитвания и напомнителни писма до кипърската институция.

Въпрос: Работил съм в България при условията на първа категория труд и имам осигурителен стаж в Германия, положен при специфични условия на труд. Възможно ли е да ми бъде отпусната българска пенсия за осигурителен стаж и възраст за категория труд?

Отговор: Съгласно българското законодателство до 31 декември 2010 г. включително мъжете, които са работили 10 години при условията на първа категория труд, могат да се пенсионират, ако отговарят на изискванията за сбор от осигурителен стаж и възраст 100, но не по-рано от 52 години.
В случай, че Вашият български осигурителен стаж не е достатъчен, за да достигнете необходимия сбор, към него може да бъде сумиран и германския осигурителен стаж, при условие, че германската компетентна институция потвърди, че той е завършен при същите условия на тази категория труд, съгласно българското законодателство за категоризиране на труда при пенсиониране.
Ние можем да изчислим Вашия български осигурителен стаж и да Ви информираме за недостигащия за правото на пенсия осигурителен стаж. Освен това ще Ви информираме за реда за потвърждаване на германския осигурителен стаж и подаване на необходимото заявление.

Въпрос: Получавам българска пенсия за осигурителен стаж и възраст, както и чешка пенсия за старост, отпусната преди 01.01.2007 г. Мога ли да поискам преизчисляване на тези две пенсии по реда на европейските регламенти за социална сигурност?

Отговор: В Регламент на Съвета (ЕИО) № 1408/71 е предвидена възможност правата на лица, на които е отпусната пенсия преди датата на прилагане на регламента на територията на съответната държава-членка, да бъдат преразгледани по молба на заинтересованото лице, като се отчитат разпоредбите на този регламент.
Ако се обърнете към нас, можете да получите повече информация относно сроковете за подаване на такива молби и реда за преизчисляване на пенсиите. Също така можем да попълним вместо Вас необходимите заявления и да ги подадем в компетентните за това институции.

Въпрос: Подал съм заявление за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст от България, като съм декларирал, че съм работил в Италия 3 години. От датата на подаване на заявлението измина повече от 1 година, а все още нямам отпусната пенсия. Какво мога да направя?

Отговор: В повечето случаи причината за забавянето се дължи на забавяне от страна на чуждата институция, която трябва да потвърди чуждия осигурителен стаж. Ако българският Ви осигурителен стаж е недостатъчен, за да възникне право на българска пенсия, към него трябва да бъде сумиран италианския осигурителен стаж, след потвърждаването му от италианската институция. Ако твърде дълго време Вие не получавате разпореждане за пенсия, ние можем да се обърнем към съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт с искане за изясняване на случая, а също така да поискаме от компетентната италианска институция своевременно изпращане на необходимите европейски формуляри.

Въпрос: Получавам българска пенсия за осигурителен стаж и възраст, отпусната за българския и португалския ми осигурителен стаж. След пенсионирането ми съм работила в Гърция. Мога ли да поискам изменение на пенсия и увеличаване размера на българската пенсия, въз основа на гръцкия осигурителен стаж?

Отговор: Вие можете да кандидатствате за отпускане на гръцка пенсия за старост, ако гръцкият осигурителен стаж е поне 1 година. Ние ще Ви съдействаме за попълване на необходимите за това формуляри, както и за тяхното подаване, като можем да следим развитието на случая и при необходимост да отправяме напомнителни писма и запитвания до българската и гръцката институции.

Въпрос: Предстои ми пенсиониране. Работил съм в КОМИ – АССР, както и за “Главболгарстрой” на територията на СССР. Ще ми бъдат ли зачетени тези периоди като осигурителен стаж?

Отговор: От 20 март 2010 г. е в сила договора между Република България и Руската Федерация за социална сигурност. Той допуска възможността за сумиране при необходимост на българския с потвърдения от Пенсионния фонд на Руската федерация за осигурителен стаж. В случай, че бъде зачетен руски осигурителен стаж, за него можете да кандидатствате за отпускане на руска пенсия за старост.
За условията и реда, при които се кандидатства за българска и руска пенсия, както и относно реда за потвърждаване на руския стаж, можете да се обърнете към нас, като ще получите своевременна и компетентна информация и съдействие.

Въпрос: Руска гражданка съм и съм работила в Русия. След преселването ми в България имам отпусната българска пенсия за осигурителен стаж и възраст, отпусната при действието на денонсираната спогодба между НРБ и СССР за социално обезпечение. Имам ли право на преизчисление на тази пенсия по реда на влезлия в сила договор между Република България и Руската Федерация за социална сигурност?

Отговор: В Договора е предвидена възможност за еднократно преразглеждане на пенсиите, отпуснати до влизането му в сила. Преизчислението се извършва от първо число на месеца, следващ месеца на подаване на съответното заявление, но не по-рано от деня на влизане в сила на настоящия договор. Ние можем да Ви изясним реда за извършване на това преизчисление и да попълним и подадем Вашето заявление за извършването му.

Въпрос: Починалият ми съпруг е работил в Израел. Мога ли да поискам наследствена пенсия от израелската институция?

Отговор: От 01.09.2009 г. е в сила Спогодбата между Република България и Държавата Израел за социална сигурност. В нея са уредени и наследствените пенсии. Можете да се обърнете към нас за попълване и подаване на заявлението и необходимите документи, с които да кандидатствате за отпускане на този вид пенсия от израелската компетентна институция.

Въпрос: Отпусната ми е пенсия за осигурителен стаж и възраст, но не съм доволен от зачетения осигурителен стаж и от определения размер на пенсията. Какво мога да направя?

Отговор: Ние можем да защитим правата Ви като изготвим и подадем жалба в законоустановения срок до съответното териториално поделение на НОИ, постановил разпореждането за отпускане на пенсия, както и да следим за срока, в рамките на който следва да получите решение по случая.

Въпрос: Живея в чужбина и ми предстои пенсиониране в България. Нямам информация за документите, които са необходими, както и за реда, по който те се подават. Как да постъпя?

Отговор: Ако се обърнете към нас, ще получите подробна информация за условията за отпускане на пенсия, както и за документите, въз основа на които се извършва преценка на правото на пенсия и се определя нейния размер. В случай, че в трудовата Ви книжка има периоди, които не са оформени съобразно изискванията на законодателството, можем при упълномощаване да изискаме от Вашите осигурители или техните правоприемници издаване на документи, които удостоверяват осигурителния стаж. Можем да подадем заявлението и необходимите документи и да следим Вашия случай до постановяване на разпореждане, с възможност междувременно да отправяме запитвания и напомнителни писма. При несъгласие с разпореждането за пенсия, можем да изготвим и подадем жалба от Ваше име.

end

Публикации и участия в медиите