европейски консултации по социално и здравно осигуряване

Български (България)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)

Facebook

Пенсиониране от 01.01.2017г.

В ДВ., БР.98 ОТ 09.12.2016Г. БЯХА ПУБЛИКУВАНИ ИЗМЕНЕНИЯ В КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ /КСО/ ЗАЕДНО С ПРИЕТИЯ БЮДЖЕТ ЗА ДОО ЗА 2017Г.
НАПРАВЕНИТЕ ЗАКОНОВИ ПРОМЕНИ ЗАСЯГАТ ЛИЦАТА НА КОИТО ПРЕДСТОИ ПЕНСИОНИРАНЕ ОТ 01.01.2017Г. В ПОРЕДИЦА ОТ Е-БЮЛЕТИНИ, ФИРМА ЕКСО КОНСУЛТИНГ ЕООД ЩЕ РАЗЯСНИ НОВИТЕ МОМЕНТИ ЗА ПЕНСИОНИРАНЕ НА ЛИЦАТА.

НОВИ СРОКОВЕ ЗА ПЕНСИОНИРАНЕ!
ДАТА НА ОТПУСКАНЕ НА ПЕНСИЯТА

Съгласно действащата разпоредба на чл.94 от КСО / до 31.12.2016г.,/ Пенсиите и добавките към тях се отпускат от датата на придобиване на правото, ако заявлението с необходимите документи е подадено в 6-месечен срок от тази дата. Ако документите са подадени след изтичане на 6-месечния срок от придобиване на правото, пенсиите се отпускат от датата на подаването им.
От 01.01.2017г. Пенсиите и добавките към тях се отпускат от датата на придобиване на правото, ако заявлението с необходимите документи е подадено в 2-месечен срок от тази дата. Ако документите са подадени след изтичане на 2-месечния срок от придобиване на правото, пенсиите се отпускат от датата на подаването им.

УВЕДОМИТЕЛНИ ПИСМА ОТ НОИ!
Създава се нова разпоредба в чл.33,ал.5,т.13 от КСО съгласно която от 01.01.2017г., НОИ ще уведомява лицата с писма за възможността им да се пенсионират. Писмата ще се изпращат на лицата, които навършват през 2017г. възрастта за пенсиониране.

ВАЖНО:
Уведомителните писма са само за лицата, които се пенсионират по условията на 3-та категория труд/чл.68,ал.1 КСО/. В тях ще се съдържа обща информация за изискванията за пенсиониране през 2017г. НОИ ще съблюдава само възрастта на въпросните лица, но няма да прави преценка за правото им на пенсия. Това означава, че не всяко лице, което получи писмо от НОИ ще има право на пенсия, а само че е навършило необходимата възраст за пенсия. За да придобие право на пенсия дадено лице, трябва по съвкупност да отговаря на 2-те условия– да има необходимата възраст, както и необходимият стаж за пенсия.
ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ ЗА ЛИЦАТА, ПРИДОБИЛИ ПРАВО НА ПЕНСИЯ ПРЕЗ 2016Г.
В § 6 от допълнителните разпоредби на КСО се запазва възможността, пенсиите на лицата , които са придобили право на пенсия до 31.12.2016г. да се отпускат в 6-месечен срок от придобиване правото на пенсия. По този начин на лицата, които са придобили право на пенсия през 2016г. им се дава 6-месечен гратисен период за подаване на документите за пенсия, без да важи за тях 2-месечния срок въведен от 01.01.2017г.
Очаквайте в следващия брой: условия за пенсиониране през 2017г.


COPYRIGHT:Всички статии са авторски и защитени по смисъла на ЗАПСП. Никой няма право да възпроиз-вежда и разпространява по какъвто и да било начин и под каквато и да било форма съдържанието на този е-бюлетин без изричното съгласие на ЕКСО КОНСУЛТИНГ ЕООД."
ЕКСО КОНСУЛТИНГ ЕООД
12.12.2016г.

Публикации и участия в медиите