европейски консултации по социално и здравно осигуряване

Български (България)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)

Facebook

Здравно осигуряване в ЕС

Здравно осигуряване по европейските регламенти за социална сигурност

На основание европейските регламенти за социална сигурност българските граждани, които са с непрекъснати здравноосигурителни права съгласно българското законодателство, могат да ползват медицинска помощ в държавите-членки на ЕС, Европейското икономическо пространство (ЕИП) и Конфедерация Швейцария, независимо от това дали става въпрос за краткосрочно (временен престой) или дългосрочно пребиваване. Това правило важи за всички граждани на ЕС, т.е. за да ползват безплатно съответните здравни услуги на територията на друга държава-членка, лицата трябва да са с придобити здравноосигурителни права в компетентната за тях държава. Определянето на компетентната държава за социалното и здравното осигуряване на гражданите се извършва съгласно разпоредбите на Регламент на Съвета (ЕИО) 1408/71 и Регламент на Съвета (ЕО) № 883/2004.

Българските граждани, които пребивават на територията на друга държава от ЕС, ЕИП и Швейцария могат да получат медицинска помощ от чуждите лечебни заведения или лекари за сметка на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК),  само след представяне на съответния документ-Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК) или Удостоверение за временно заместване на ЕЗОК.

Българските гражданини, които са командировани от своя български работодател да извършват трудова дейност на територията на друга държава-членка, за срок до 24 месеца могат да се регистрира към местната здравноосигурителна система с съответния европейски формуляр. По този начин командированият гражданин и придружаващите го членове на семейството му, се регистрират към чуждата здравна система за срока на командироването.

По отношение  на студентите, същите трябва да представят пред чуждите компетентни органи валидна българска ЕЗОК. Ако български студент започне легална работа в държава от ЕС, ЕИП или Швейцария той трябва да се осигурява в държавата по извършване на трудовата дейност. Тогава компетентна държава за здравното му осигуряване се явява другата държава. В този случай при завръщане в България за кратък престой, той ще ползва при необходимост само спешна и неотложна медицинска помощ в страната – срещу представяне на валидната чужда ЕЗОК. При окончателното си завръщане в България българските студенти, които са работили на територията на друга държава-членка, следва да представят съответните европейски формуляри за удостоверяване на здравноосигурителните им периоди. По определеният от Националната агенция за приходите (НАП) ред, същите могат да коригират възникналите за тях задължения за периодите на работа в другата държава, за да могат да възстановят здравноосигурителните си права на територията на България.

Българските граждани, които са упражнявали трудова заетост  на територията на друга  държава-членка, следва да представят определени европейски формуляри пред НАП, при окончателното си завръщане в България, с цел  установяването на социалното и здравното  им осигуряване на територията на другата държава-членка, коригиране на здравният им статус и възстановяване на здравноосигурителните им права  на територията на България.

Друга категория лица се явяват българските пенсионери и членовете на техните семейства, които ги придружават, които променят местоживеенето си от територията на една държава-членка на територията на друга държава-членка. Посредством нарочен европейски формуляр тези лица могат да се регистрират към здравноосигурителната система на дадената държава-членка и да ползват здравноосигурителни права за сметка на НЗОК при дългосрочният си престой в чужбина.