EUROPÄISCHE KONSULTATION ÜBER SOZIAL UND KRANKENVERSICHERUNG

Български (България)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)

Newsletter

Facebook

Ecsoconsult-Logo

Адрес: 1000 София, ул."Г.С.Раковски" 99, ет.9, офис 8

Тел: 02/4161148, 0897 032 283


[Пенсионен Бюлетин] - 6/2019 

ВАЖНО: Как и какви са сроковете за подаване на заявление за преизчисляване на пенсията с 3 годишен

базисен период до 01.01.1997г.?


game-of-pensions-ecsoconsult

Във връзка с приетите промени в Закона за допълнение на Кодекса за социално осигуряване (§22ц от ПЗР на КСО), за изчисляване на пенсиите по избор: с формулата действаща  до 31.12.2018 г. и с формулата за изчисляване от 01.01.2019 г. лицата следва да знаят:

При първоначално подаване на заявленията за пенсия в образец УП-1 лицето има право да избере размера на пенсията му да бъде определен с 3 –те последователни години до 31.12.1996г. или с осигурителния доход само от 2000 г.

В случай, че лицето избере изчисляване на пенсията с 3-те години до 31.12.1996г., същото трябва да загради точка 5 от заявлението /образец УП-1/ и да посочи отдолу избраните от него 3 години.

Ако лицето представи УП-2 за 3-те години до 31.12.1996г. и пропусне да посочи годините или да загради т.5 на заявлението, длъжностното лице от ТП на НОИ е задължено да прецени и изчисли пенсията и по формулата действаща до 31.12.2018г. /и по двете формули/.

В случай, че дадено лице е подало заявление за пенсия в свободен текст, без да е попълнило заявление за пенсия образец УП-1, то трябва да бъде уведомено от длъжностното лице в НОИ, че има право на изчисляване на пенсията му и по двете формули, като за целта същото трябва да представи УП-2 за 3 години.

В случай, че лицето желае отпускане на пенсията само по новата формула от 01.01.2019г., същото не следва да представя УП-2 и да попълва съответно т.5 от заявлението за пенсия/образец УП-1/.

pensionni-uslugi-ecsoconsult-8 

В случай, че дадено лице е заградило т.5 от заявлението за пенсия, но не е представило УП-2 с брутното си трудово възнаграждение за 3 години/или има нередности в представения образец УП-2/,  длъжностното лице на НОИ следва с писмо да го уведоми , че следва съгласно чл.1, ал.5 от НПОС да представи липсващия документ.

В 6-месечен срок от влизането  на тази разпоредба, лицата с подадени заявления за пенсия след 01.01.2019 г., както и тези, на които е отпусната пенсия само по новата формула, могат да упражнят еднократно правото си за преизчисляване на пенсията им с 3 последователни години до 31.12.1996г, като в тези случаи пенсията им се отпуска в новия размер от същата начална дата, ако това е по-благоприятно за тях.

Към  заявлението за преизчисляване на пенсията от 3 годишен базисен период , се прилага УП-2 с брутното трудово възнаграждение, за посочения в заявлението период.

pensionni-uslugi-ecsoconsult-7 

ВНИМАНИЕ! КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ:

 • Лицата трябва да представят УП-2 с най-добрият 3 годишен базисен период до 31.12.1996г. Това означава, да се изчислят брутните възнаграждения за 15 години и да се определи най-доброто за даденото лице.
 • НОИ не изчислява и не определя 3 годишните базисни периоди. Лицето е длъжно само да посочи избраният от него период.
 • В случай, че лицето е заградило т.5 от заявлението за пенсия, посочило е 3 годишен базисен период, но не е представило в указания срок УП-2 / и ведомостите не се намират в архивните стопанства на НОИ/, длъжностното лице от НОИ ще се произнесе по наличните редовни документи.
 • При изчисляване на пенсията по формулата до 31.12.2018г., освен 3-те години до 31.12.1996г. участва и дохода след 01.01.1997г. до дата на заявлението/дата на придобиване право на пенсията/.
 • В заявлението за пенсия -УП-1, лицето трябва да посочи 3 годишния базисен период, който е избрал, като в този случай ако ведомостите се намират в архивните стопанства на НОИ, длъжностното лице от НОИ само трябва да набави образец за доходите на лицето, без да изисква документ от него.
 • При лице, което има подадено заявление за пенсиониране в ТП на НОИ или има  отпусната пенсия само в минимален размер, същото следва да получи уведомително писмо от ТП на НОИ, че има право да поиска изчисляване на пенсията му от 3 годишен базисен период. За целта лицето декларира това си искане и представя УП-2 за избраните 3 години. Ако лицето не желае да упражни това право, същото прави декларация. В този случай, сe счита че лицето е изчерпало правото си да ползва 3-те години при изчисляване на пенсията.
 • При получаване на такива писма от ТП на НОИ е хубаво лицата да се информират и преценят необходимостта от 3-те години и изчисляването на пенсията по старата формула, в противен случай  ще изгубят тази възможност и пенсията им ще се изчисли само по новата формула.
 • Разликите в 2 те формули за изчисляване на пенсиите са съществени и засягат:
  1. Доходът на лицата за  3-те години до 31.12.1996г.;
  2. Доходът на лицата за периода 1997г. -1999г.;
  3. Доходът на лицата от 2000г. до дата на заявление/дата на придобиване право на пенсия;
  4. Изчисляването на индивидуалния коефициент по формулата до 31.12.2018г. е различен от изчисляването на индивидуалния коефициент от 01.01.2019г.;

  Въвеждането от 01.01.2019г. на максимален месечен индивидуален коефициент и съотнасянето на доходите на лицата месец към месец спрямо броя на отработените дни в месеца и средномесечния доход за страната е нова промяна, която е причината за някои лица макар и с по-ниски доходи до 1999г. и слаби три години до 31.12.1996г., да им е по-добре изчисляването на пенсиите по старата формула, а не по новата формула с доходите само от 2000 г./независимо, че те са им по-добри/.

 • Всички лица които ще подават тепърва заявление за пенсия до 31.12.2022г., трябва да се информират  относно най-добрите си 3 години и размера на пенсиите им по 2-те формули.

Copyright: Всички статии са авторски и защитени по смисъла на ЗАПСП. Никой няма право да възпроизвежда и разпространява по какъвто и да било начин и под каквато и да било форма съдържанието на този пенсионен е-бюлетин без изричното съгласие на ЕКСО КОНСУЛТИНГ ЕООД."

#ПенсионенБюлетин 

Ексоконсулт

Контакти: http://ecsoconsult.com

Адрес: ул.”Г.С.Раковски” № 99, етаж 9, офис 8, 1000 гр.София

Еmail: Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann.

Тел: +359 02 41 61 148

Тел: +359 897 032 283