европейски консултации по социално и здравно осигуряване

Български (България)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)

НОВО! Промени в условията за пенсиониране през 2013 година

НОВО! Промени в условията за пенсиониране през 2013 година

За да се пенсионират през 2013г. по условията на чл.68,ал.1 и ал.2 от Кодекса за социално осигуряване, осигурените лица трябва да отговарят на следните условия:

 

жени

мъже

възраст

стаж

възраст

стаж

 

 

 

 

 

 

 

 

60 г. 8 м.

34 г. 8 м.

63 г. 8 м.

37 г. 8 м.

Важно: Лицата, които еднократно в предходни години са изпълни условията за пенсиониране (отговаряли са на всички условия), но не са упражнили това си право, могат да се пенсионират в последващи години. Преценката им за право на пенсия ще се извърши не по условията на законодателството, в годината на подаване на заявлението за пенсия, а към действащото законодателство, в годината (старата), когато са изпълнили всички условия.

В случай че лицата не отговарят на условията за пенсиониране през 2012г., същите ще придобият право на пенсия при условията показани в таблицата:

 

година на пенсиониране

възраст
жени / мъже

действителен
осигурителен стаж
жени / мъже

 

 

 

 

 

 

2013

65 г. 8 м.

15 години

2014

66 г.

15 години

2015

66 г. 4 м.

15 години

2016

66 г. 8 м.

15 години

2017

67 г.

15 години

През 2013г. пенсиите за инвалидност поради общо заболяване, ще се отпускат по досегашния ред, тъй като няма промени в условията за пенсиониране.

През 2013г. наследствените пенсии се отпускат по досегашния ред на закона, но има съществена промяна по отношение на изискуемата възраст за пенсиониране на преживелият съпруг/а. Съгласно чл.82,ал.2 от КСО до 31.12.2012г. преживелият съпруг/съпруга имаше право на наследствена пенсия 5 години по-рано от възрастта по чл.68,ал.1 КСО или преди тази възраст, ако е неработоспособен.

С допълване на разпоредбата, изрично е посочено „5 години по-рано от възрастта му по чл. 68, ал. 1”, с което се предвижда преценката за право на пенсия по чл.68,ал.1 от КСО на самия наследодател, а не както беше досега спрямо съответните условия на дадената година.

Пример: жена родена на 01.01.1958г., съпругът е починал 2005г. Съгласно досега действащия закон на 01.09.2013г. тази жена навършва 55г и 8м. Изискването за възраст за жените през 2013г. е 60г 8м. т.е. тя отговаря на условието за навършена възраст и наследствената пенсия следва да се отпусне от 01.09.2013г. С направените промени се „отлага” възрастта за пенсиониране, а именно: жената навършва изискуемата възраст по чл.68,ал.1 КСО на 01.01.2021г. и следователно наследствената и пенсия по приетата нова промяна в закона, ще се отпусне най-рано от 01.01.2016г. С направените изменения в КСО от 01.01.2003г. тази жена ще се пенсионира 2г 4м по-късно.

През 2013г. се запазват досегашните условия и ред за пенсиониране на категорийните работници по §4 от ПЗР на КСО, като се запазва изискването за навършена възраст и сбор от осигурителен стаж и възраст. Разпоредбата е в сила до 31.12.2014г. включително.

 

жени

мъже

възраст

Сбор 

възраст + стаж

възраст

Сбор

възраст + стаж

 

 

 

 

 

 

 

 

47 г. 8м.-Іва кат.

52г. 8м.-ІІра кат.

94

52 г. 8м.-Іва кат.

57г. 8м.-ІІра кат.

100

През 2013г. се запазва реда и начина на отпускане на учителските пенсии по §5 от ПЗР на КСО, като при тях разпоредбата е допълнена подобно на разпоредбата за наследствените пенсии и отново ще се съблюдават условията за навършване на възрастта по чл.68,ал.1 КСО на самото лице, а не както беше досега спрямо условията на съответната година.

жени

мъже

възраст

учителски стаж

възраст

учителски стаж

 

 

 

 

 

 

 

 

57 г. 8 м.

25 г. 8 м.

60 г. 8 м.

30 г. 8 м.

По същия ред и начин ще се изплащат и добавките от учителския пенсионен фонд в размер 0,2 на сто от пенсията за всеки месец, за който има осигурителна вноска във фонда след придобиване право на пенсия .

Последно променен на 27 Април 2013

Пенсионни услуги. Издирване на стаж за пенсиониране.

Във връзка с пенсионирането на лицата и поради огромния интерес от страна на нашите клиенти, предлагаме на вниманието на всички лица на които предстои пенсиониране следните услуги:

Продължава

Пенсиониране от А до Я

 

Пенсионирането е част от житейския път на всеки работещ човек.Като последен етап от завършване на една цялостна трудова кариера, пенсията се явява постоянен доход за всеки човек, който се пенсионира.

Продължава

Командироване на работници в чужбина (ЕП/ЕИП И ШВЕЙЦАРИЯ)

Издаване на удостоверение А1

Свободното движение в рамките на Общността е право, гарантирано на трудово активните лица с Договора за създаване на Европейска общност.

Продължава

Регистрация на трудови договори на български граждани с работодател чуждестранно юридическо лице от ЕС.

Услугата се предоставя на юридически лица, чиито седалище и място на стопанска дейност се намират на територията на друга държава-членка на ЕС и имат лица наети Продължава

Социално и здравно осигуряване по международни договори. Командироване на работници-А1

Фирмата за първи път предлага на пазара следните услуги и консултации :

Продължава

Заверка на осигурителна книжка

Предлагаме цялостна услуга свързана със заверка на осигурителни книжки обхващаща:

-подаване на декларация Окд-5-"Декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице" -

за стари периоди,нови,корекции,заличаване;

Продължава

Регистрация на български работодател

в строителния бранш в Германия.

/Регистрация в SOKA-BAU/

Предлагаме  услуга свързана с регистрация

Продължава

Данъчна регистрация на български

работодател в Германия

Фирмата предлага услуга свързана с първоначална данъчна регистрация на български работодател командировал със /А1/

Продължава

Регистрация на командировани работници

във финансовата служба в Австрия.

/Регистрация в BMF/

Предлагаме специфична услуга свързана с регистрация и издаване на номер на български

Продължава

Регистрация на български работодател

в социалноосигурителната система на Белгия.

/Регистрация в LIMOSA/

Декларацията ЛИМОЗА е общо задължение в Белгия,за да

Продължава

Подаване на документи на местни лица в България

които получават пенсия от Германия.

Предлагаме специфична услуга свързана с кореспонденция и подаване

Продължава

Регистрация на български работодател

в строителния бранш на Белгия.

/Регистрация в ConstruBadge/

Предлагаме специфична услуга свързана с регистрация на наетите работници

заети в строителния бранш на територията на Белгия.

Продължава

Регистрация на български работодател

в строителния бранш на Австрия.

/Регистрация в BUAK/

Предлагаме специфична услуга свързана с регистрация на български

Продължава

Регистрация на български работодател

в строителния бранш в Швейцария.

/Регистрация в BASKO/

Предлагаме  услуга свързана с регистрация

Продължава

Публикации и участия в медиите